KVK ve Gizlilik

İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni; bu siteyi veya bu site aracılığıyla, ya da bu siteyle bağlantılı olarak sağlananhizmetler neticesinde bu hizmetlerden faydalanan kullanıcıların kişisel verilerinin ne şekilde işlendiği ve korunduğu ile ilgili bilgi sunma amacıyla hazırlanmıştır.
 
https://www.modelpak.com, Doğu Mahallesi Erol Kaya Caddesi No:207/7 Pendik/İstanbul adresinde mukim Modelpak Tic. San. ltd. Şti.'nin bir markası ve sunduğu bir hizmettir. Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesinden sorumlu kişi Modelpak Tic. San. ltd. Şti. olup, işbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni kapsamında "modelpak.com” olarak anılacaktır.
 
Sitemiz üzerinden üyelik işlemi gerçekleştirerek veya üyelik işlemi gerçekleştirmeksizin doğrudan sitemiz üzerindeki hizmetlerden faydalanan kullanıcılar, işbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde yer alan şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.
 
İşlenen Kişisel Veriler
 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kanunlarına uygun olarak kurulmuş olan şirketimiz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm diğer mevzuata uygun olarak kimliğinizi, belirli veya belirlenebilir kılınan her türlü bilginizi, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, bizle paylaştığınız her türlü bilgiyi Veri Sorumlusu sıfatıyla korur, işler, kullanır ve saklar.
 
İşlenen kişisel verilerinin bir kısmı, doğrudan üyelik veya profil oluşturma sırasında veya sonrasında Kullanıcı tarafından sağlanmakta olup bir kısım kişisel veriler ise otomatik yollarla elde edilmektedir. Kullanıcı’nın bizzat modelpak.com ile paylaştığı bilgiler şunlardır:
 
Ad, soyad
Telefon numarası
Mail adresi
Adres Bilgisi
 
Kullanıcının bizzat sağlamadığı ancak otomatik yollarla elde edilen veya tarafımızca üretilen kişisel veriler şunlardır:
 
Tarayıcı çerez(cookie) bilgileri
Kullanıcı işlem bilgisi (IP adresi)
Genel konum verileri
Site içi hareketler-sayfa gezinti bilgileri
Davranışsal veya özelleştirilmiş reklamcılık verileri
 
 
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 
Kullanıcıların üyelik veya profil oluşturma sırasında sağlamış olduğu bilgiler, üyelik işleminin gerçekleştirilebilmesi ve gerektiğinde tarafımızca Kullanıcı ile iletişime geçilebilmesi amacıyla alınmaktadır. Kullanıcıların kişisel verilerini, kanuni sınırlar çerçevesinde yalnızca belirli amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla ölçülü ve sınırlı olmak üzere hukuka uygun olarak işlenmektedir.
 
Kullanıcılara sunulan hizmetlerin geliştirilmesini sağlamak, site içi deneyimlerini zenginleştirmek, şirket raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinde kullanmak, istatistiksel değerlendirmeler yapmak, pazar araştırmalarında bulunmak, yeni ürün ve hizmetleri kullanıcılara tanıtmak ve yine bu amaçlarla veri tabanları oluşturmak ve ayrıca kahve.com üzerinden sunulan reklamları kişiselleştirilebilmek amacıyla da bu veriler Kullanıcı bilgileri ifşa edilmeden kullanılabilir. Kullanıcı, var olan hizmetleri kullandığı takdirde, bu sayılan veri işleme faaliyetlerine açıkça onay vermiş sayılacaktır.
 
Kanun uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel veriler kullanıcıların ayrıca rızası alınmaksızın işlenebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde sayılan istisnalar şunlardır:
 
·Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 
·Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 
·Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 
·Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 
·İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 
·Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 
·İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 
 
Çerezlerin (Cookies) Toplanması Ve Kullanımı
 
Site ziyaret edildiğinde "cookies” (çerez) olarak adlandırılan bazı bilgi ve dosyalar Kullanıcı’nın sitenin kullanımını kolaylaştırması amacıyla saklanıp daha sonra da kullanılabilir. Bir çerezin Kullanıcı tarafından kabul edilmesi sonucunda depolanan bilgi türü PC’ye özgüdür ve IP adresi, PC’nin web sitesini ziyaret tarih ve saati, web sitesinin hangi bölümlerinin ziyaret edildiği ve ulaşılmak istenen web sayfalarının başarıyla Kullanıcı’ya sunulup sunulmadığı gibi verileri içerir. Bu bilgiler anonimdir. Kişiye ait değil, bilgisayara aittir.
 
Çerez verilerinden, web sitesinin kullanımına ilişkin daha fazla bilgiye sahip olmak ve web sitesinin optimum seviyede çalışıp çalışmadığını görebilmek amacıyla yararlanılır. Bu, verilen web hizmetlerinin geliştirilmesini, keyifli ve yenilikçi bir çevrimiçi (online) deneyim sunulmasını mümkün kılar.
 
Dijital platformda yer alan çerezler üzerinden kişisel verileriniz toplanabilir, toplanan veriler kanuna uygun olarak işlenebilir, aktarılabilir ve saklanabilir. Web sitesinin kullanılması halinde işbu gizlilik politikası kabul edilmiş sayılacaktır.
 
Bilgisayarın ayarları değiştirilerek bu bilgiler silinebilir ya da bloke edilebilir Bu bilgiler silinir ya da bloke edilirse, internet sitesinin bazı özelliklerinden yararlanılamayabilir.
 
 
Kişisel Verileri Saklama Süresi
 
Elde edilen kişisel veriler, kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca ve ancak bu süreleri aşmamak kaydıyla saklanmaktadır. Bunun dışında kanuni yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla saklanan kişisel veriler, yine kanunlarda belirtilen sürelerle saklanmaktadır. Ayrıca Kullanıcı’nın temel hak ve özgürlüklerini zedelememek kaydıyla modelpak.com’un meşru menfaatlerinin gerektirmesi halinde kişisel veriler, bu menfaatlerin gerektirdiği süreler boyunca da saklanabilir.
 
Kişisel verinin saklanmasını gerektirecek durumların ortadan kalkması halinde kişisel veriler, Kanun’da ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde modelpak.com tarafından uygun bir şekilde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
 
 
Kişisel Verilerin Aktarılması
 
Kişisel veriler, işbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlardan birinin, üçüncü kişilere aktarımı gerektirmesi ve Kanun’un 5. maddesinde belirlenen şartlardan birinin varlığı halinde yurtiçindeki veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilir.
 
Kullanıcıların kişisel verilerinin üçüncü kişilere aktarılması durumları başlıca şunlardır:
 
·Mahkemelerin, idarenin veya yetkili kamu kurumlarının, mevzuata uygun şekilde kahve.com’a yöneltilen bilgi ve belge talepleri,
 
·modelpak.com’un ticari faaliyetlerini yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı gerçek veya tüzel kişilere veri aktarımının, bu ilişkilerin yürütülmesi açısından gerekli olması,
 
· İnternet sitesinin sahibinin değişmesinin kullanıcı verilerinin aktarılmasını gerekli kılması,
 
·Gerçek veya tüzel üçüncü kişilerle ortaklık ilişkisi kurulabilmesi için bu kişilere kullanıcı verilerinin de aktarılmasının gerekli olması.
 
İnternet sitesinin el değiştirmesi durumunda yeni veri sorumlusu, siteyi devralan gerçek veya tüzel kişi olacaktır.
 
 
Kayıtların Doğru Olarak Tutulması
 
Kullanıcılara ait bilgilerin mümkün olduğunca doğru olması amaçlanmaktadır. Kullanıcılar tarafından iletilen bilgilerin gözden geçirilmesi ya da değişiklik yapılmasının istenmesi durumunda modelpak.com ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.
 
 
Kullanıcı’nın Hakları
 
İşbu Gizlilik Politikası kapsamında veri sorumlusu Modelpak Tic. San. Ltd. Şti’dir. Kişisel veri sahibi olarak her kullanıcı, info@modelpak.com e-posta adresine mail atarak; kanunun kendisine (ilgili kişi olan) tanıdığı hakları kullanmak, yayın ve gizlilik politikamızla alakalı bilgi almak için bizle bağlantıya geçebilir.
 
 
Kullanıcı kendisiyle ilgili:
 
a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 
b) İşlenmişse bilgi talep etme,
 
c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 
ç) Yurtiçinde/yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 
d) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 
e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 
f) Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 
g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 
ğ) Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 
Kullanıcı’nın bu kapsamdaki taleplerinde aşağıdaki hususlar mutlaka yer almalıdır:
 
·Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 
· Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 
· Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 
· Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 
· Talep konusu,
 
· Talep konusuna ilişkin bilgi ve belgeler.
 
 
Kişisel Verilerinizin Güvenliği Ve Korunması
 
Kişisel verileriniz modelpak.com’un koruması altındadır. Kanun uyarınca;
 
· Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 
· Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini, ve
 
· Kişisel verilerin muhafazasını
 
sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirler alarak bu amaca yönelik politikalar uygulamakta ve tüm kişisel veriler internet üzerinden SSL (Secure Socket Layer) sertifikası ile güvence altına alınmaktadır. Var olan bu önlemler uygun yeni güvenlik teknolojileri ortaya çıktıkça güncellenmeye devam edecektir.
 
Gerekli bütün veri güvenliği önlemlerin alınmasına karşın, Site’ye ve/veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, modelpak.com’un herhangi bir hukuki sorumluluğu olmayacağı gibi ayrıca web sitesi üzerinden başka uygulamalara/internet sitelerine link verilmesi halinde de modelpak.com söz konusu uygulamaların/internet sitelerinin gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik de herhangi bir hukuki sorumluluk taşımamaktadır.
 
 
Yasal Uyarı
 
Bu web sitesinde yer alan tüm ürünler Modelpak Tic. San. Ltd. Şti'nin kendi üritimi olan ürünlerdir. Ürün görsellerinin ve ürünlere ait bilgilerin izinsiz kullanılması, kopyalanması yasaktır. 
 
 
Fikri Mülkiyet Hakları
 
Bu web sitesi telif hakları ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları tarafından korunan yazı, fotoğraf, diğer görsel öğeler ve ses öğeleri gibi malzemeler içermektedir. Telif hakları ve diğer fikri mülkiyet haklarının tamamı modelpak.com mülkiyetindedir.
 
Bu web sitesinde bulunan bütün ticari markalar lisans karşılığında bu web sitesinde kullanılmak üzere sahipleri tarafından modelpak.com' a izin verilmiştir. modelpak.com bu web sayfasının gerek kullanım koşullarında, gerekse yukarıda yer alan yasal uyarıda zaman zaman değişiklikler yapabilir.
 
Bu web sitesine girerek o an için geçerli olan koşulları ve yasal uyarıyı kabul etmiş olacağınızdan her defasında söz konusu koşulları ve yasal uyarı kontrol etmeniz gerekir.
 
 
Web Sitesinde Değişiklik Yapılması/Web Sitesinin Faaliyeti
 
modelpak.com her zaman için bu web sitesinin formatında ve içeriğinde değişiklik yapabilir.
 
https://www.modelpak.com içeriğin güncellenmesi ya da başka nedenlerle destek ya da bakım çalışmaları sırasında bu web sitesinin faaliyetini askıya alınabilir, modelpak.com her zaman için, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın bu web sitesine erişime son verme hakkına sahiptir.
 
 
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde Değişiklikler
 
modelpak.com, işbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni hükümlerinde değişiklik yapabilir. Güncel Gizlilik Politikası, Site’de yayınlandığı tarihte veya Kullanıcı’ya herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte geçerlilik kazanır.